Franciszek Maurer

Franciszek Maurer was born on November 7, 1918 in Łącko near Nowy Sącz in southern part of Poland. At that time this part of Poland belonged to Austro-Hungarian Empire. Four days later Poland gained independence. After graduating from Tadeusz Kościuszko Gymnasium in Lwów in 1938, he started his studies at University of Lwów, Department of Architecture. He continued studies during Soviet and German occupation and received Master's Degree in 1943. During the occupation he participated in Polish underground resistance movement Armia Krajowa.

In 1946 he started working as an architect, reconstructing country after the war. He managed the Railway Reconstruction Company in Katowice. In 1948 he moved to Gliwice, where he was a chief designer for the reconstruction of the city of Gliwice historical district. At that time he started to work at the University of Gliwice Politechnika Śląska. He was conducting scientific research and teaching the history of architecture, urban design and preservation of historical buildings. He received PhD in 1965 at Gdańsk University.

Franciszek Maurer is a member of the Polish Academy of Sciences in Warsaw and Katowice, section for Architecture and Urban Design and the Commission for the Preservation of the Cultural Monuments. He received numerous medals and decorations for his work (Golden Cross of Merit, Order Polonia Restituta, Order of Saint Stanislaus)

Since his young years, Franciszek Maurer has been very passionate about the artistic drawing and painting. He had numerous exhibitions of his work in Poland and abroad in Vienna, Rome, Verona, Turin and overseas in Toronto.

Gliwice is the place, where many public spaces are decorated with mural work by Franciszek Maurer. Commemorative sgrafitto portraits of the famous Polish personalities in Gliwice: gen. Emil Fieldorf "Nil" at st. Barbara church, Wojciech Korfanty at Korfanty Street, gen. Berbecki at the house of his residence on Puszkina Street, poet Cyprian Kamil Norwid at One Norwid Street, General Pilsudski at the square of his name, Saint Jadwiga near the church of the All Saints.

Creative passion of Franciszek Maurer is the important element in his teaching work with university students to incite the artistic interest and culture.

Franciszek Maurer died on July 10, 2010 in Gliwice. He was active until his last days. His last project, gen. Fieldorf's tablet was unveiled in September 2009. Tablet for father Popiełuszko remains unfinished. He lived 92 years.

Franciszek Maurer urodził się 7 listopada 1918 roku w Łącku koło Nowego Sącza, w części Polski okupowanej przez cesarstwo Austro-Węgierskie. Cztery dni później Polska odzyskała niepodległość.

Po ukończeniu gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki we Lwowie w 1938 roku, rozpoczął studia architektoniczne na Politechnice Lwowskiej. Studia, które kontynuował podczas okupacji sowieckiej oraz niemieckiej, ukończył w 1943 roku. Podczas okupacji uczestniczył w akcjach konspiracyjnych oddziałów Armii Krajowej pod pseudonimem "Zyndram".

Od 1946 roku pracował jako architekt nad odbudową kraju. Był kierownikiem działu Zarządu Odbudowy Kolei w Katowicach. W 1948 roku przeniósł się do Gliwic, gdzie był głównym projektantem odbudowy Starówki. Równocześnie od 1949 roku rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie zajmował się dydaktyką i pracą naukową, głównie z dziedziny historii architektury i urbanistyki oraz konserwacji zabytków. Pracę doktorską obronił w 1965 roku na Politechnice Gdańskiej.

Franciszek Maurer jest członkiem Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Katowicach, Komisji Architektury i Urbanistyki oraz Wojewódzkiej Rady Ochrony Dóbr Kultury Materialnej w Katowicach. Za swoją pracę otrzymał szereg odznaczeń, między innymi Złoty Krzyż Zasługi, Order Polonia Restituta, Order Świętego Stanisława Pierwszej Klasy.

Od najmłodszych lat wielkim umiłowaniem i pasją Franciszka Maurera był rysunek i malarstwo, czego dał wyraz w licznych wystawach w kraju i zagranicą, między innymi we Wiedniu, Rzymie, Weronie, Turynie i za oceanem w Toronto.

Gliwice są miejscem gdzie można podziwiać wiele prac grafiki ściennej sgrafitto jak tablice pamiątkowe: generała Emila Fieldorfa "Nila" na kościele św. Barbary, Wojciecha Korfantego na ulicy Korfantego, generała Berbeckiego na domu w którym mieszkał, przy ul. Puszkina, Cypriana Kamila Norwida przy ulicy Norwida 1, Józefa Piłsudskiego przy Placu Piłsudskiego oraz św. Jadwigi przy kościele Wszystkich Świętych.

Pasja twórcza Franciszka Maurera stanowi ważny element w Jego pracy dydaktyczno-wychowawczej i szerzenia zainteresowań artystycznych wśród studentów architektury oraz krzewienia ogólnej kultury artystycznej.

Franciszek Maurer zmarł 10 lipca 2010 w Gliwicach. Był aktywny do końca. Ostatni jego projekt, tablica dla generała Nila została odsłonięta we wrześniu 2009 roku. Tablicy dla księdza Popiełuszki już nie dokończył. Przeżył 92 lata.

Copyright 1996-2010 Mariusz Maurer
This text is available under the Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License